• Türkçe
 • English
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
ARA
7256 Sayılı Kanun Kapsamında Oda ve Borsalara Olan Aidat Borçlarının Yapılandırılması hk.
7256 Sayılı Kanun Kapsamında Oda ve Borsalara Olan Aidat Borçlarının Yapılandırılması hk.23 Şubat 2021 Salı

Değerli Üyelerimiz,

 
Bilindiği üzere; 7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 17.11.2020 tarihinde 31307 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 4. Maddesinin 6. fıkrası uyarınca, Oda ve Borsalara Üye İşletmelerin 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Oda ve Borsalar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ödemekle yükümlü oldukları ve gecikmiş “Aidat Borçları” da yapılandırma kapsamına alınmıştır. Yararlanmak isteyebilecek Üye İşletmelerimiz için uygulama özetini aşağıda bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
 
Uygulamaya Özeti:
 1. Kapsamı:31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki aidat borç asıllarıdır.
 2. Son başvuru tarihi: 28 Şubat 2021’dir. (Pazar Gününe denk geldiği için 01.03.2021 Pazartesi)
 3. Gecikme zamları: Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i, alacakların tahsilinden vazgeçilir. 17.11.2020 tarihinden önce borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmesi halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, Üyelerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın kayıtlarından silinecektir.
 4. Ödeme şekli: Başvuruda belirtilmek şartıyla, borçlar tek seferde veya azami altı eşit taksitte ödenebilir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.
 5. Başvuru şartı: Başvuruların 28.02.2021 tarihine kadar Borsamıza dilekçe ile yapılması gerekmektedir.
 6. Ödeme tarihleri: Peşin ödeme veya ilk taksit için son ödeme tarihi 31.03.2021’dir.
 7. Dava durumu: Yapılandırmadan yararlanmak isteyen Üyelerimizin dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olmaları gerekmektedir.
 8. İcra takibi: Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil, icra takibi başlatılmış Üyelerimizin yapılandırmaya başvurmaları halinde dava ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak Kanun uyarınca talep edilmeyecektir. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısım için icra takibine devam edilecektir.
 9. Yapılandırmanın İptali: Taksitlerden herhangi birinin son ödeme tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırma iptal edilerek, borç eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı tahakkuk edecektir.
 10. Vergi mükellefiyeti sona ermiş Üyeler: Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş borç asılları ile faizlerin tahsilinden vazgeçilmesi için, vergi dairesi terk yazısının aslı ile başvuru yapılması gerekmektedir.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ