• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
EMLAK VERGİSİ DAİMİ MUAFİYETLERİ
EMLAK VERGİSİ DAİMİ MUAFİYETLERİ30 Ocak 2019 Çarşamba
Sayın Üyemiz,
 
Faaliyet döngüsü ve yatırım planı maliyetlerinizin kolaylaştırılmasında faydalı olacağı ve henüz yararlanılmamış olunabileceği düşüncesiyle;
*1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun Daimi Muafiyetlere ilişkin faaliyetlerinizle ilgisi olabilecek maddelerini ve
*Mevcut bina ve depolarınızın ilgili olduğunu tespit etmeniz halinde kayıtlı olduğu Belediye’ye başvurabileceğinizi,
 
Bilgilerinize sunarız.
 
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun,
 
Binalar için "Daimi muaflıklar" başlıklı 4 üncü maddesinde;
"Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır.”
 
h) Zirai istihsalde kullanılmak şartıyla makina ve alet depoları, zahire ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler (seralar) ve benzeri binalarla, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakaları
 
m) Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartıyla) ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar
 
p) Tarım kredi, tarım satış kooperatifleri, 1163 sayılı Kanuna uygun olarak teşekkül eden kooperatifler ve bu kooperatiflerin kuracağı kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahip oldukları kendi hizmet binaları.
 
u) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile basit usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalar ile muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.)
 
Arsalar için "Daimi muaflıklar" başlıklı 14 üncü maddesinde;
" Aşağıda yazılı arazi kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Arazi Vergisinden daimi olarak muaftır.”
 
g) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arazi. (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile basit usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan arsa ve arazi hariç olmak üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan arazi ile arsalar ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazi için bu muafiyet uygulanmaz.)
 
Hükümleri yer almaktadır.