• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
2022 DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ BİLGİLENDİRMESİ
2022 DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ BİLGİLENDİRMESİ16 Eylül 2022 Cuma

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84ncü maddesi ve bu Kanun kapsamında çıkarılmış Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Manisa Ticaret Borsası'nın 2022 Dönemi Olağan Meclis Üyeliği Seçimleri 03.10.2022 Pazartesi Günü 09:00-17:00 saatleri arasında Ege Mahallesi Borsa Caddesi No:20 Şehzadeler - Manisa adresindeki Manisa Ticaret Borsası Hizmet Binası’nda yapılacaktır.

Seçime ilişkin Manisa Şehzadeler İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın İlanı ve Seçim Takvimi 14.09.2022 tarihinden itibaren Manisa Ticaret Borsası İlan Panosu'nda ve aşağıda bilgilerinize sunulmuştur 
 
Şehzadeler İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Onaylı Seçme ve Seçilme Niteliklerine Haiz Üyelerimizi Gösterir Seçim Listesi'nin, 14-15-16 Eylül tarihlerinde Manisa Ticaret Borsası İlan Panosunda incelemeye sunulması aşaması yerine getirilmiştir.
 
 
Kesinleşen Liste,
Seçime ilişkin Usul ve Esaslar ve 
Seçimde Kullanılacak Yetki Belgelerine İlişkin Bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.
 
Seçme ve Seçilme Yeterliliklerine İlişkin Mevzuat Maddeleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 

A- Seçme Yeterlilikleri:

Borsa Organ Seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için;

a) Seçim tarihi itibariyle en az 2 yıldır Borsaya kayıtlı olmak,

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak,

c) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak,

d) Borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınai kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

e) Kanunun 32’inci maddesi uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dahil edilmiş olmak,

f) Borsalarda seçme hakkının kullanılabilmesi için; ticaret şirketlerinde gerçek kişi temsilcinin şirketin ortağı ve / veya yöneticisi, gerçek kişiler ve ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde ise işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve şirketi ya da işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması şarttır.

-Münfesih şirketler organ seçimlerinde oy kullanamazlar.

 

B- Seçilme Yeterlilikleri;

Borsa organlarına seçilebilmek için;

a) Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı bulunmak şartıyla en az iki yıldır borsaya kayıtlı olmak,

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,

c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,

d) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,

e) Kanunun 32’inci maddesi uyarınca meslek grubu seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dahil edilmiş olmak,

f) Borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınai faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

g) Borsalarda seçilme hakkının kullanılabilmesi için; ticaret şirketlerinde gerçek kişi temsilcinin şirketin ortağı ve / veya yöneticisi, gerçek kişiler ve ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde ise işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve şirketi ya da işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması ve bu durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.

 -Münfesih şirketler organlara seçilemezler